Lĩnh vực kinh doanh

Chia sẻ

Nhiên liệu điêzen (DO)

I/DO 0.05S-II 

II/ DO 0,001 S - V 

Chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu Điezen (DO) theo TCCS 03:2023/PLX